Zmiany w finansowaniu kosztów kształcenia

20 maja 2022

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 04.04.2022 r. nastąpiły zmiany w finansowaniu kosztów kształcenia w ramach realizacji Projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2”, w Subregionie Suwalskim w ramach Poddziałania 3.2.1 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” oraz w Subregionie Łomżyńskim w projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1” i dotyczą wszystkich umów o przyznanie bonów szkoleniowych zawieranych po 07.04.2022 r.

Zgodnie z przedstawionym raportem dotyczącym badania cen rynkowych usług rozwojowych, zmiany dotyczą maksymalnego kosztu dofinansowania 1 osobogodziny brutto usługi w części 4.5 w tabeli 5.

Przykładowo w przypadku kursu języka angielskiego wartość ta nie może przekroczyć mediany kosztu dofinansowania 1 osobogodziny brutto, czyli wartości 90,00 zł brutto.

W ramach Poddziałania 3.2.1 została określona maksymalna kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej w wysokości 3 000,00 zł, z wyjątkiem studiów podyplomowych.

Limit dofinansowania udzielany jednemu uczestnikowi pozostaje bez zmian i w przypadku Poddziałania 3.2.1 nie może przekroczyć kwoty 9 tys. zł oraz 15 tys. zł w Poddziałaniu 3.2.2.

 

Pełny raport można znaleźć na stronie: https://rpo-wupbialystok.praca.gov.pl/documents/3027427/a8dc1276-545b-4768-b60a-dc3481a60bcb