UWAGA! Zmiana w Regulaminie – SUBREGION SUWALSKI

4 stycznia 2022

Operator projektu Agencja Rozwoju Regionalnego ARES w Suwałkach wprowadziła aktualizację w Regulaminie projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”.

Zmiany dotyczą § 5 ust. 6 pkt. 12 i 13 i brzmią:

Wsparciem w ramach projektu zostanie objęta osoba, która spełni warunki określone w § 4 ust. 1, chyba że:

12) nie złoży Wniosku o przyznanie bonu w terminie 30 dni od dnia złożenia w CDEZ lub Biurze projektu formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w Projekcie, a w przypadku uczestnika projektu korzystającego z usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego nie złoży wniosku o przyznanie bonu w terminie 30 dni od dnia spotkania z doradcą.”

13) nie złoży wygenerowanego z systemu oraz własnoręcznie podpisanego formularza rekrutacyjnego (zał. nr 1 do regulaminu) oraz deklaracji uczestnictwa w Projekcie (zał. nr 2 do regulaminu) do CDEZ lub Biura projektu, w terminie 30 dni od daty rekrutacji.

 

Aktualny Regulamin projektu można znaleźć na stronie poniżej:

Regulamin i rekrutacja