Nowy termin IV rekrutacji w mieście Suwałki

25 marca 2022

Uprzejmie informujemy, 30 marca 2022r. o godz. 8.00 odbędzie się rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” dla mieszkańców miasta Suwałki.

W ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:
powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 35

poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie
ponadpodstawowe).
Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 35

W ramach poddziałania 3.2.2. Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.
Limit wniosków – 30